Etec  Inbraakpreventie

 

Is een VEB erkend beveiligingsbedrijf.

Algemene voorwaarden Etec Inbraakpreventie per 01 januari 2001:

Definities.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan het beveiligingsbedrijf opdracht heeft gegeven tot de levering en installatie van een alarmsysteem dan wel opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden op het gebied van inbraakpreventie.

Beveiligingsbedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon, die lid is van de Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven en die de opdracht als bedoeld onder A. heeft aanvaard of een aan een mogelijke voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

Artikel 1 - algemeen.

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en het beveiligingsbedrijf gesloten overeenkomsten.

Algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgevers zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat die, met uitzondering van deze leveringsvoorwaarden, op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Algemene (inkoop)voorwaarden van opdrachtgevers die op brutale of aan de grens van het onwettige hun overeenkomsten afsluiten worden niet erkend en nietig verklaard.

Artikel 2 - Offertes, aanbiedingen

Het uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht het beveiligingsbedrijf niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.

Aanbiedingen van het beveiligingsbedrijf zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbieding wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen één maand na dagtekening is aanvaard.

Artikel 3 - Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat door het beveiligingsbedrijf een schriftelijke opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever is verstuurd. Deze bevestiging is gebaseerd op de tot dat moment door de opdrachtgever aan het beveiligingsbedrijf verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist, duidelijk, transparant en volledig weer te geven.

 

Artikel 4 - Annulering

Het beveiligingsbedrijf is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat men met de uitvoering daarvan is begonnen indien na het verzenden van de opdrachtbevestiging blijkt dat de opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is.

Het beveiligingsbedrijf kan bij ontevredenheid over de geleverde producten, reclame, diensten en service ten aller- tijden de overeenkomst ontbinden ongeacht looptijd, hieronder wordt onder andere verstaan ondeugdelijke materialen en diensten, internet vermeldingen die niet duidelijk te vinden zijn en waarvan de hoofdpagina niet per gangbare zoekmachine (google, Ilse etc.) te vinden is. Annulering zal aangetekend schriftelijk geschieden, de ontvanger dient hier direct gehoor aan te geven.

Het beveiligingsbedrijf is gerechtigd een overeenkomst te annuleren tijdens en voordat de uitvoering daarvan is begonnen indien na verzenden van de opdrachtbevestiging blijkt dat de verkoper zich bezighoud met malafide of daar aan grenzende praktijken die onder de aandacht, bekend of aannemelijk zijn bij justitie, steunpunt acquisitie fraude en in de media.

Artikel 5 - Prijswijzigingen

Het beveiligingsbedrijf is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien na het verzenden van de opdracht bevestiging en voor het daadwerkelijk uitvoeren van de overeenkomst ten gevolge van overheidsmaatregelen dan wel algemeen geldende maatregelen er een stijging optreedt in lonen, sociale lasten en belastingen.

Artikel 6 - Meer-/minderwerk

Onder meer- of minderwerk wordt verstaan al datgene wat partijen schriftelijk zijn overeengekomen in afwijking van de opdrachtbevestiging.

Verrekening van meer- of minderwerk vindt plaats bij de oplevering van het werk.

Artikel 7 - Betalingstermijnen

Het beveiligingsbedrijf is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst bij factuur een aanbetaling van minimaal 25% van het overeengekomen bedrag in rekening te brengen. Deze factuur dient betaald te zijn voordat de werkzaamheden aanvangen. De overeengekomen bedragen en termijnen dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de facturen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien de betalingstermijn wordt overschreden is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, alsmede de buitengerechtelijke kosten die minimaal 15% van het overeengekomen bedrag (incl. 19% BTW) bedragen, met een minimum van €. 150,00.

 

Artikel 8 - Termijn van levering/installatie

Een door het beveiligingsbedrijf opgegeven termijn van levering en/of installatie heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Het beveiligingsbedrijf is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

Artikel 9 - Oplevering.

Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop het beveiligingsbedrijf dit schriftelijk aan de opdrachtgever heeft meegedeeld.

 

Artikel 10 - Garantie.

Gedurende een nader overeen te komen periode na oplevering verleent het beveiligingsbedrijf aan de opdrachtgever een garantie voor materiaal-, constructie- of installatiefouten welke bij normaal gebruik zijn ontstaan.

Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrecht.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijft het beveiligingsbedrijf steeds rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten op de door het beveiligingsbedrijf verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen.

Indien een offerte niet leidt tot een overeenkomst dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontvangst de verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen onverwijld aan het beveiligingsbedrijf terug te sturen.

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud

De geleverde installatie blijft eigendom van het beveiligingsbedrijf zolang de opdrachtgever al hetgeen hij op grond van de overeenkomst verschuldigd is niet volledig heeft voldaan.

Artikel 13 - Logo- en naambescherming.

Publicatie, in (vak)literatuur, broadtcasting, narrowcasting, internet, intranet en diversen gidsen, van logo en de naam van het beveiligingsbedrijf is alleen toegestaan indien daar schriftelijk toestemming voor aangevraagd is. Een combinatie van offerte/aanbieding/opdrachtbevestiging wordt niet als een schriftelijke aanvraag beschouwd.

Het publiceren zonder toestemming in welke aard dan ook belasten wij met minimaal €. 10,00. (exclusief 19% BTW) per dag. Bij bekendmaking of ontdekking van de vermelding wordt er een minimaal één jaar terug gefactuurd. Na de eerste factuur worden er 5 dagen gegeven om de vermelding te verwijderen, bij het in gebreke blijven hiervan worden de publicatie kosten verhoogd naar €. 25,00. (exclusief 19% BTW) per dag.


Artikel 14 - Aansprakelijkheid.

De aansprakelijkheid van het beveiligingsbedrijf uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot het bedrag van uitkering, waarop het beveiligingsbedrijf aanspraak kan maken krachtens een daartoe gesloten aansprakelijkheidsverzekering, dan wel bij het ontbreken van een aansprakelijkheidsverzekering tot maximaal het voor de opdracht gefactureerde bedrag inclusief BTW.

Het beveiligingsbedrijf is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die is ontstaan doordat de opdrachtgever tijdens het uitvoeren van de opdracht dan wel na de oplevering zelf wijzigingen in of aan het geïnstalleerde alarmsysteem aanbrengt of door anderen dan het beveiligingsbedrijf laat aanbrengen.

De opdrachtgever vrijwaart het beveiligingsbedrijf voor aanspraken van derden wegens schade veroorzaakt doordat de opdrachtgever aan het beveiligingsbedrijf onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

Artikel 15 - Overmacht.

Tekortkomingen van het beveiligingsbedrijf in de nakoming van deze overeenkomst kunnen niet aan deze worden toegerekend, Indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld of krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komen.

Artikel 16 - Geschillen.

Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en het beveiligingsbedrijf, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de Kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waarin het beveiligingsbedrijf feitelijk gevestigd is.

In afwijking van het bepaalde in lid 1 zijn opdrachtgever en het beveiligingsbedrijf bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen,